УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » Що таке “Антикорупційна стратегія”?

Що таке “Антикорупційна стратегія”?

Антикорупційна стратегія – це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції.

Розробка і координація впровадження Антикорупційної стратегії є відповідальністю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), закріпленою за ним на законодавчому рівні.

Для забезпечення високої якості документу НАЗК долучило до написання стратегії експертів, громадських активістів, міжнародних партнерів та усіх зацікавлених громадян за допомогою он-лайн обговорень, які відбулися на початку липня.

Після громадських консультацій проект Стратегії пройшов етап формальних узгоджень з органами виконавчої влади. 16 серпня Кабінет Міністрів України підтримав Стратегію. Далі документ приймається Верховною Радою як Закон. Це означає, що органи влади зобов’язуються слідувати її положенням та прагнути до їх виконання.

Щороку НАЗК оцінює виконання Антикорупційної стратегії, готуючи Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. Також завдяки цьому щороку до державної програми з виконання Стратегії можуть вноситися зміни, аби цей документ не втрачав актуальності.

Запропонована Антикорупційна стратегія охоплюватиме 2020-2024 роки.

 

Якими є головні принципи нової Антикорупційної стратегії?

В основу розробки Стратегії покладені 5 основних принципів:

 1. оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування. Зокрема передбачено позбавлення органів влади надмірних повноважень та усунення дублювання їх функцій.
 2. зниження «людського фактору» та збільшення прозорості і ефективності у стосунках держави з громадянами та організаціями. Цього вдасться досягти завдяки запровадженню правил загальної адміністративної процедури та цифровізації більшості процесів та послуг;
 3. створення зручних та законних альтернатив корупційним практикам;
 4. забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням публічними службовцями правил етичної поведінки та вимог антикорупційного законодавства;
 5. забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

 Чому це важливо?

Ефективні запобігання та протидія корупції неможливі без злагодженої роботи всіх державних органів.

Без Антикорупційної стратегії державні органи діють хаотично: запроваджені ними заходи із запобігання корупції можуть бути малоефективними, оскільки відбуваються лише на одній невеликій ділянці.

Антикорупційна стратегія об’єднує органи влади у єдину команду та допомагає їм взаємодіяти для досягнення кращих результатів.

Про скоординованість як необхідну умову ефективної боротьби з корупцією говорить Конвенція ООН проти корупції, яку підписала Україна.

Створення антикорупційної стратегії – найбільш розповсюджений інструментів для забезпечення такої координації. Так, Антикорупційні стратегії існують у ряді держав на різних континентах та рівнях достатку: Велика Британія, Сінгапур, В’єтнам, Йордан, Румунія, Єгипет, Вірменія тощо.

Тому закликаємо центральні та місцеві органи влади до виконання Антикорупційної стратегії після її ухвалення.

 

Які сфери охоплює Стратегія?

Антикорупційна стратегія охоплює питання функціонування загальної системи запобігання корупції, визначає пріоритети запобігання корупції у конкретних секторах державного управління та приділяє велику увагу питанню відповідальності за корупцію.

Пріоритетні сектори державного управління, визначені стратегією:

 • суд, прокуратура, поліцій;
 • державне регулювання економіки;
 • державний та приватний сектори економіки;
 • податки та митниця;
 • будівництво, земля, інфраструктура;
 • сектор оборони;
 • охорона здоров’я та соціальний захист;
 • система запобігання та протидії корупції.

ПРОЕКТ Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf

ПРОЕКТ Закону України  «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки»

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

_____________________ 2020 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки

__________________________________________

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки, що додається.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити державну антикорупційну програму щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки;
передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2021 та наступні роки видатки, пов’язані з реалізацією положень цього Закону.
3. Національному агентству з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) забезпечити розробку та ввести в експлуатацію інформаційну систему моніторингу реалізації антикорупційної політики. 
До початку роботи інформаційної системи моніторингу реалізації антикорупційної політики оприлюднення інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики здійснюється на офіційному веб-сайті Національного агентства у визначеному ним порядку.
Робота інформаційної системи моніторингу реалізації антикорупційної політики починається з дня, наступного за днем оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства відповідного наказу.
4. Внести до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056, із змінами) такі зміни:

1) пункт 2 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

«2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, а також здійснення координації, моніторингу та оцінки ефективності їх реалізації;»;

2) частину другу статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадках неналежного виконання відповідальним виконавцем заходів державної антикорупційної програми Національне агентство вносить відповідному керівнику припис щодо необхідності забезпечення належного виконання таких заходів та порушує питання про відкриття дисциплінарного провадження щодо нього.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) статтю 18 викласти у такій редакції:

«Стаття 18. Антикорупційна стратегія

1. Засади державної антикорупційної політики на відповідний період визначаються Верховною Радою України в Антикорупційній стратегії, яка затверджується законом.

2. Національне агентство розробляє проект Антикорупційної стратегії відповідно до вимог цього Закону в році, наступному за роком завершення дії попередньої Антикорупційної стратегії, не пізніше 1 серпня.

3. Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на основі аналізу ситуації щодо корупції та результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.

4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної антикорупційної програми, яка розробляється Національним агентством з урахуванням особливостей, встановлених відповідною стратегією і цим Законом, та затверджується Кабінетом Міністрів України на строк дії Антикорупційної стратегії.

5. Національне агентство може реалізовувати складові Антикорупційної стратегії у межах власних повноважень до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідної державної антикорупційної програми.

6. За результатами моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії Національне агентство має право ініціювати питання щодо внесення до неї змін. Внесення змін до Антикорупційної стратегії без проведення їх громадського обговорення та врахування позиції Національного агентства щодо запропонованих змін не допускається.»;

4) розділ III доповнити новими статтями 181–184 такого змісту:

«Стаття 181. Державна антикорупційна програма

1. Державна антикорупційна програма визначає заходи, спрямовані на реалізацію Антикорупційної стратегії, які є обов’язковими для виконання державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами, визначеними виконавцями заходів державної антикорупційної програми.

2. Державна антикорупційна програма повинна, зокрема, містити інформацію про:

номер та найменування заходу;

показники (індикатори) виконання заходу;

строки виконання заходу;

інформацію про виконавців заходу;

джерела і обсяги фінансових ресурсів, які необхідні для виконання заходу.

3. Проект державної антикорупційної програми вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за місяць до закінчення строку для її затвердження, встановленого Антикорупційною стратегією на відповідний період.

4. Національне агентство має право ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з урахуванням результатів моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії.

Внесення змін до державної антикорупційної програми без проведення їх громадського обговорення та погодження із Національним агентством не допускається.

Стаття 182. Координація реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

1. Координація реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми здійснюється Національним агентством у визначеному ним порядку.

2. За потреби при Національному агентстві може бути створено Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган. Порядок формування та персональний склад робочої групи затверджується рішенням Голови Національного агентства, який за посадою є її головою.

3. Керівник (особа, яка виконує його обов’язки) державного органу, органу місцевого самоврядування або іншого суб’єкта, визначеного виконавцем заходів державної антикорупційної програми, несе персональну відповідальність за забезпечення виконання заходів державної антикорупційної програми.

4. Виконавці державної антикорупційної програми щороку до 15 лютого та 15 липня, а у рік після завершення її дії до 1 лютого подають Національному агентству інформацію про стан виконання передбачених нею заходів.

5. Результати виконання заходів державної антикорупційної програми Національне агентство публічно представляє Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня.

Стаття 183. Моніторинг та оцінка ефективності державної антикорупційної політики

1. Національне агентство забезпечує моніторинг та оцінку ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми у визначеному ним порядку.

2. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції щорічно до 15 лютого, а у рік після завершення дії державної антикорупційної програми до 1 лютого подають до Національного агентства статистичну інформацію про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням таких даних:

а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та кількість обвинувальних актів, переданих до суду у провадженнях про кримінальні корупційні правопорушення;

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;

в) кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;

г) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією (з виокремленням інформації про осіб, провадження щодо яких здійснювалися у зв’язку з повідомленнями викривачів);

ґ) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень та стосовно яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;

д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій
статті 3 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, щодо яких застосоване покарання чи стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування (з виокремленням інформації про провадження, які здійснювалися у зв’язку з повідомленнями викривачів);

ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;

з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень, повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними;

и) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;

і) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих фізичних чи юридичних осіб нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;

ї) відомості про вжиті щодо виявлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або порушення, пов’язаного з корупцією;

й) відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;

к) відомості про співпрацю з недержавними організаціями й засобами масової інформації;

л) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікація та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;

м) відомості про діяльність підрозділів внутрішньої безпеки (контролю) спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, в тому числі працівниками підрозділів внутрішньої безпеки (контролю), результати розгляду таких повідомлень;

н) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

о) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;

п) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;

р) відомості про кількість осіб, щодо яких застосовано заходи для захисту їхніх прав та інтересів як викривачів.

Статистичні дані, зазначені у підпунктах «а» – «р» цієї частини статті, не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Національне агентство визначає порядок надання відповідних статистичних даних, а також може визначити інші обов’язкові до надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, іншими юридичними особами статистичні дані або інформацію, пов’язану із реалізацією антикорупційної політики.

Стаття 184. Інформаційна система моніторингу реалізації антикорупційної політики

1. Інформаційна система моніторингу реалізації антикорупційної політики забезпечує відкритий цілодобовий доступ через офіційний веб-сайт Національного агентства до наявної в Національного агентства інформації, яка, зокрема, включає:

статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

результати моніторингу та оцінки ефективності реалізації антикорупційних стратегій і виконання заходів державних антикорупційних програм;

національні доповіді щодо ефективності державної антикорупційної політики;

інформацію про результати виконання, насамперед, державними органами, органами місцевого самоврядування позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва.

Доступ до цієї інформації надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації антикорупційної політики затверджується Національним агентством.»;

5) статтю 20 викласти у такій редакції:

«Стаття 20. Національна доповідь щодо ефективності державної антикорупційної політики

1. Підготовка національної доповіді щодо ефективності державної антикорупційної політики здійснюється у рік, наступний за роком завершення дії Антикорупційної стратегії.

2. Національне агентство готує національну доповідь щодо ефективності державної антикорупційної політики, яку не пізніше 1 квітня оприлюднює та подає Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, Президенту України.

3. У Національній доповіді щодо ефективності державної антикорупційної політики повинні відображатися:

1) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції;

2) звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

3) інформація про результати виконання насамперед державними органами, органами місцевого самоврядування позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

4) висновки та рекомендації, у тому числі щодо строку дії та напрямів Антикорупційної стратегії на новий період.

Національна доповідь може містити й іншу інформацію, пов’язану із реалізацією державної антикорупційної політики.».

5. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

6. Визнати Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України