УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » Основні питання Закону України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
у питаннях та відповідях

Основні питання Закону України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
у питаннях та відповідях

Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

Який алгоритм дій особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?

 • відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

 • протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень

Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини НЕ усунуто?

 • застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької особи

У який строк особазобов’язана повідомити керівника  про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

 • не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів

Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?

 • протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу

Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

 • позбавлення відповідного з наданням підтверджуючих документів керівнику

Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

 • така особа звільняється від відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів

Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

 • керівник відповідного органу

Які умови обов’язкові для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

 • конфлікт інтересів має постійний характер
 • можливість доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику
 • можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження

Які процедури належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

 • виконання особою завдання у присутності визначеного керівником органу працівника
 • перевірка визначеним керівником органу працівником змісту проектів рішень, що розробляються особою, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів
 • участь уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу

Які умови дозволяють застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

 • конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій
 • конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер
 • усі відповіді правильні

За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

 • конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів

На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

 • члени сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права

Яким чином особи зобов’язані відреагувати на незаконне доручення керівництва?

 • утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити керівника органу, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України “Про запобігання корупції”?

 • шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції

Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції

У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду державної служби?

 • протягом 30 днів після призначення

Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних осіб?

 • при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при припиненні служби та наступного року після припинення служби

Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, які суб’єкт декларування виявив самостійно?

 • суб’єкт декларування упродовж семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів

 

Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • упродовж всього часу виконання особою основних функцій, а також упродовж п’яти років після припинення виконання зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково

Які обставини є самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • виявлення у декларації невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю
 • декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, або суб’єктом декларування, який відповідно до затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції переліку займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків
 • суб’єкта декларування подає декларацію вперше

Протягом якого строку посадова особа зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

 • 10 днів

Протягом якого строку посадова особа зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

 • 10 днів з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна

Яка особа відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” є викривачем?

 • особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншою особою

За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

 • наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені

Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”?

 • не більше 15 днів від дня отримання з можливістю продовження строку до 30 днів від дня отримання

Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

 • керівник органу, в якому працює особа, вправі відсторонити таку особу до закінчення розгляду справи судом

Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної особи?

 • належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування

У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про іншу фізичну особу, яку вона не уповноважена представляти

Що таке подарунок відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Хто є близькими особами згідно із Законом України “Про запобігання корупції”?

 • члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта

Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Що таке корупція у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?

 • діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України “Про запобігання корупції” вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних правопорушень?

 • кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова

Що таке потенційний конфлікт інтересів?

 • наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Що таке реальний конфлікт інтересів?

 • суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Що таке неправомірна вигода?

 • грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Що таке антикорупційна експертиза?

 • діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з інтими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Що таке пряме підпорядкування?

 • відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

Хто є членами сім’ї згідно із Законом України “Про запобігання корупції”?

 • будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі
 • діти суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом
 • особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”

На якій підставі Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 • інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам

Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • тільки особи, зазначені у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”

 

Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”?

 • які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 цього Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки

У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

 • у Кримінальному кодексі України

Що визначає Закон України “Про запобігання корупції”?

 • правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень

Протягом якого часу на офіційних вебсайтах відповідних органів розміщуються законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення?

 • за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття

До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

 • Національного агентства з питань запобігання корупції

До якого числа наступного за звітним року суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, зобов’язані подавати декларацію за минулий рік?

 • до 1 квітня

Що охоплює відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений статтею 366-1 Кримінального кодексу України)?

 • подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”

Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза?

 • Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією

Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування?

 • грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України

Які існують підстави притягнення особи, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисциплінарної відповідальності?

 • якщо судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності

Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності?

 • відсторонення від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом

Які ситуації охоплюються поняттям “корупція”?

 • використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди
 • надання неправомірної вигоди третій особі на її вимогу з метою схилити цю особу до використання нею службових повноважень на користь замовника адміністративних послуг
 • обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити її до неправомірного використання наданих їй службових повноважень

Яке право надається посадовій особі, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка?

 • письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції

За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його ухваленні?

 • конфлікт інтересів у особи не носить постійного характеру та наявна реальна можливість залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших працівників, в яких відсутній “конфлікт інтересів”

Який вид відповідальності передбачений за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

 • адміністративна або кримінальна

На який орган Законом України “Про запобігання корупції” покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції

Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекції на приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до працевлаштування на це підприємство здійснював перевірку його діяльності?

 • трудовий договір (контракт) такої особи з підприємством має бути припинений

Що покладається в основу Антикорупційної стратегії держави Україна?

 • аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої Антикорупційної стратегії

Який орган, згідно із Законом України “Про запобігання корупції”, уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій посадових осіб?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції

 

Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

Протягом якого строку здійснюється контроль щодо своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

 • законодавством не передбачено строку такого контролю щодо подання декларацій

Який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції

До яких законодавчих та нормативно-правових актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

 • проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України

Відомості щодо якої категорії осіб вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

 • особи, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також юридичні особи, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з корупційними правопорушеннями

На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?

 • електронних копій рішень суду, які набрали законної сили, отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень, що надходять від Державної судової адміністрації України

Які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу подарунок державі в особі органу, в якому вона працює?

 • передати такий подарунок відповідному органу держави, для якого він був призначений

Які заходи заборонено застосовувати до особи у зв’язку з отриманням від неї повідомлення про вчинення корупційного правопорушення іншою особою?

 • притягувати до дисциплінарної відповідальності або звільняти із займаної посади

Які заходи зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження інформації щодо кримінального корупційного правопорушення, вчиненого його заступником, викладеної в анонімному зверненні працівника трудового колективу цього ж органу?

 • здійснити заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винуватої особи до дисциплінарної відповідальності, поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів?

 • за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб

За яких підстав особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відстороняється від виконання службових повноважень?

 • за умови отримання особою в порядку, передбаченому законом, підозри у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності

Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюються порядок отримання громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо запобігання корупції?

 • Законом України “Про доступ до публічної інформації”

Під чиїм захистом знаходиться особа, яка надає допомогу в запобіганні протидії корупції (викривач)?

 • держави Україна

У якому випадку викривач має право на винагороду?

 • грошовий розмір предмета корупційного злочину, про який було повідомлено викривачем, або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину

Якої поведінки зобов’язані дотримуватись посадові особи,  під час виконання своїх службових повноважень задля забезпечення політичної нейтральності?

 • дотримуватися політичної нейтральності
 • не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків
 • уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів

Яку грошову суму не може перевищувати розмір винагороди викривачу відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • три тисячі мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину

У якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків?

 • у випадку, встановленому законом

Що повинні вчинити посадові особи,   у разі отримання для виконання рішень чи доручень, вважаючи їх незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам?

 • негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції

Які зобов’язання покладені Законом України “Про запобігання корупції” на посадових та службових осіб юридичних осіб, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, з метою запобігання корупції?

 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи
 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи
 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи

Яким документом, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, передбачається порядок призначення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • антикорупційною програмою

Яка особа, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, НЕ може бути призначена на посаду Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена
 • звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення
 • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість

Яка діяльність, згідно з Законом України “Про запобігання корупції”, є несумісною з діяльністю Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи

Кого згідно з Законом України “Про запобігання корупції” повинен повідомити керівник юридичної особи у випадку звільнення Уповноваженого як посадової особи юридичної особи, відповідальної за запобігання корупції?

 • Національне агентство з питань запобігання корупції

Який розмір винагороди викривачу відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”?

 • 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду